Høringssvar til køreplanindstilling 19/20

Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg havde
køreplanindstillingen for den kollektive trafik for 2019-20 til 1.
behandling den 13. marts.
Høringssvar og bemærkninger til ovenstående indstilling:
Vi bemærker først og fremmest at ønsket om en tidlig afgang alle hverdage fra Aalborg til Mou på linje 56 er
efterkommet. Det har især været et ønske for de lokale arbejdsgivere i området at medarbejdere, elever,
lærlinge m.m. havde mulighed for at kunne møde til tiden.
Vi vil gerne bevare de attraktive arbejdspladser vi har i området, men det betyder også at området fortsat er
attraktivt for nye iværksættere og dermed potentielle arbejdspladser.
I og med at denne indstilling udelukkende forholder sig til køreplanen 19/20 og besparelserne er en del af
det vedtagne budget 2019, har vi ikke flere konkrete bemærkninger til køreplanen. ”Vi har fået en ny afgang
og afgivet en gammel ”!!
Vi kan læse at en af begrundelserne i reduktionsforslaget/besparelsen er behovet for indsættelse af ekstra
busser til at afvikle belastningen på vejene i myldretiden. Derfor er der justeret/sparet afgange på andre
ruter. Har man så i disse overvejelser tænkt om grunden til de mange biler i myldretiden måske skyldes
manglende afgange fra yderområderne??
”Trafikken i og omkring Aalborg stiger i disse år, og det har konsekvenser for rettidigheden for busserne,
som visse steder sider fast i trafikken især i myldretiden. På nogle ruter har det betydet, at bussen nogle
gange først ankommer til endestationen efter den skal afgå i modsat retning. For at afhjælpe disse
problemer, som rammer både passagerer og chauffører, er det nødvendigt med indsættelse af ekstra busser
på visse afgange, hvilket er indarbejdet i dette køreplanforslag. De ekstra midler til dette er fundet ved
justeringer andre steder på rutenettet således den samlede driftsøkonomi til køreplanen holdes indenfor de
økonomiske rammer”
Vi ser frem til at deltage aktivt i udarbejdelsen af en ny kollektiv trafikplan, som noteret i sagsbeskrivelsen:
” Nye projekter som den nye BRT, Midtbyplan og NT's mobilitetsplan har medført, at der er igangsat arbejde
med udarbejdelse af en ny kollektiv trafikplan. Den kollektive trafikplan udarbejdes inden for rammerne af
Aalborg Kommunes nye plan for mobilitet: Mobilitet 2040.”
Som et af yderområderne i Aalborg Kommune er vi i allerhøjeste grad afhængig af at have en fornuftig
sammenhængende kollektiv trafik. Således at man som borger i vores område kan få en hverdag til at
fungere hensigtsmæssig, også uden at eje en bil eller anden CO2-belastende transportmiddel.
Endvidere er vi placeret i en defineret ”oplevelseszone” og må derfor forvente et vist antal
besøgende/turister. Hvis Aalborg Bys indbyggere skal have adgang til naturen på forsvarlig og bæredygtig
vis – må det nødvendigvis være en kollektiv trafikform, der er fleksibel og tilgængelig på tidspunkter der
ligger ud over en almindelig hverdag.
Med venlig hilsen
Kystbysamrådet
v/ Egon Møldrup, formand.